Monday, July 16, 2007

SUMBER PENGURUSAN ISLAM

Secara umumnya, Islam mempunyai rujukan yang tersendiri untuk menjadi sumber kepada sesuatu perkara. Kecemerlangan pengurusan umat islam ketika suatu masa dulu disebabkan mereka menjadikan sumber wahyu sebagai panduan untuk menguruskan ssuatu perkara. Pada masa kini, sesebuah organisasi perlu merujuk kepada sumber-sumber tertentu untuk mencapai matlamat organisasi. Di dalam pengurusan islam terdapat lima sumber yang perlu dijadikan rujukan utama untuk mencapai sesuatu matlamat. Berikut adalah sumber pengurusan islam yang perlu menjadi panduan kepada sesebuah organisasi :

Al-Quran sebagai rujukan utama.

Al-Quran ialah wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril. Diturunkan secara berperingkat-peringkat berdasarkan sesuatu peristiwa. Membaca Al-Quran merupakan sesuaru ibadah.

Di dalam perkara-perkara yang melibatkan pengurusan, berikut adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan dasar, tektik dan asas- asas pengurusan Islam.

Pertama: Asas Ikatan Perjanjian ( Kontrak ) Dan Tanggungjawab Memenuhi.
Apabila seseorang individu diterima bekerja di sesebuah organisasi, perkara pertama yang perlu dilakukan oleh individu tersebut ialah mengisi borang perjanjian atau pun surat tawaran bekerja. Di dalam surat tersebut terkandung syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum memulakan kerja. Berikut adalah ayat yang mewajibkan kita mematuhi setiap kandungan di dalam surat tersebut.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : “Wahai orang-orang beriman! Penuhi serta sempurnakan perjanjian ( Al-Maidah : 1 ).


Kedua: Asas Pemberian Ganjaran.

Sesebuah organisasi yang mengambil individu sebagai pekerjanya, diwajibkan memberi ganjaran kepada individu tersebut di atas apa yang telah dikerjakannya. Jika majikan tersebut tidak memberi ganjaran kepada pekerja tersebut maka menjadi satu kesalahan sama ada di sisi undang-undang dunia atau pun agama. Berikut adalah ayat yang mewajibkan memberi ganjaran kepada pekerja yang berkhidmat untuk organisasi kita.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : “ Dan bahawa sesungguhnya tidak ada balasan bagi seseorang melainkan balasan apa yang diusahakannya” ( Al-Najm: 39 ).

Ketiga: Asas Penentuan Matlamat Organisasi Dan Nilai Yang Wajib Diikuti.

Sesebuah organisasi sewajarnya mempunya matlamat yang jelas untuk dicapai oleh pekerjanya. Ini bertujuan supaya pekerjanya akan lebih berusaha untuk mencapai matlamat tersebut.Sebagai contoh Kolej Shahputra mensasarkan pelajar OM 114 akan mendapat keputusan peperiksaan 100% lulus cemerlang. Maka pensyarah akan bekerja kras untuk memastikan pelajarnya lulus cemerlang. Berikut adalah ayat yang menerangkan agar sesebuah organisasi menentukan matlamatnya.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : Dan di antara mereka ada pula yang berdoa dengan berkata : Wahai tuhn kami ! Berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari api neraka. ( Al-Baqarah: 201 ).

Keempat :Asas Komunikasi Dalam Organisasi.

Komunikasi merupakan antara perkara yang penting dalam organisasi. Komunikasi akan menyebabkan sesuatu arahan dapat disampaikan dengan lebih jelas daripada majikan kepada pekerjanya. Tanpa komunikasi boleh menyebabkan sesebuah syarikat akan gagal dalam mencapai matlamatnya.Berikut adalah ayat yang menjelaskan kepentingan organisasi.

Firman Allah s.w.t yang bermaksud : Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu ucapan hormat, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik daripadanya, atau balaslah ia dengan cara sama. Sesungguhnya Allah sentiasa menghitung setiap sesuatu ( Al-Nisa’: 86 ).

Kelima : Asas Pengurusan Sumber Manusia

Sumber Manusia merupakan satu jabatan yang menguruskan tentang ambilan pekerja serta bertanggungjawab memastikan supaya pekerja sentiasa bermotivasi. Berikut adalah ayat yang menyatakan tentang sumber manusia.

Firman Allah s.w.t : Salah seorang perempuan yang berdua itu berkata : Wahai ayahku, ambillah dia sebagai orang upahan, sesungguhnya sebaik-baik orang yang ayah ambil pekerja ialah orang yang kuat lagi amanah. ( Al-Qashas: 86 ).

Keenam: Asas Gesaan Bekerjasama Dan Tolong Menolong Antara Satu Sama Lain.

Hubungan antara jabatan-jabatan amatlah penting agar kerjasama dalam dijalinkan. Ini bertujuan supaya sesuatu matlamat itu lebih mudah hendak dicapai. Tanpa kerjasama dari semua pihak mungkin menyebabkan sesebuah ornganisasi lambat untuk mencapai matlamatnya.

Firman Allah s.w.t : Dan hendaklah tolong menolong dalam membuat kebajikan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam melakukan dosa, ( Al-Maidah: 2 )

Ketujuh: Asas Etika.

Etika ialah mematuhi nilai moral atau akhlak yang baik.. Ia bertanggungjawab menentukan tidak seseorang itu baik ataupun tidak.

Firman Allah s.w.t : Sesungguhnya pada Rasullulah itu ada ikutan yang baik bagi muiaitu bagi orang yang mengharapkan pahala Allah dan balasan baik pada hari pembalasan, serta banyak memperingati Allah.( Al-Ahzab: 21 )Ketujuh-tujuh asas di atas menunjukkan bahawa al-quran adalah sumber wahyu yang boleh menjadi rujukan utama di dalam perkara yang melibatkan ilmu pengurusan. Justeru itu , bagi organisasi yang menjadikan al-quran sebagai suber utama, pasti akan berole kejayaan di dunia dan di akhirat.


Al-Sunnah Sebagai Sumber Penguruan Kedua.

Al-Sunnah

Sunnah ialah apa yang disandarkan atau diambil daripada Rasullulah s.a.w sama ada daripada perkataan, perbuatannya atau taqrirnya.

Antara asas-asas pengurusan Islam di dalam sunnah ialah :

Pertama: Kesesuaian Sistem Dengan Matlamat Organisasi.

Sesuatu matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi hendaklah melalui cara yang betul dan dibenarkan oleh agama. Kita tidak dibenarkan mengunakan cara yang salah untuk mencapai matlamat ini kerana agama Islam tidak menghalalkan cara untuk mencapai matlamat.

Sabda Rasululluah s.a.w : Sesungguhnya perkara yang halal itu nyata dan perkara yang haram juga nyata, di antara kedua-duanya adalah syubhah yang tidak diketahui oleh kebanyakkan orang. Sesiapa yang meninggalkan perkara syubhah dia menyelamatkan tubuh badannya. Sesiapa yang melakukan syubhah sama seperti seorang penggembala yang menggembala ternakan di tepi kawasan larangan, besar kemungkinan ternakannya memakan di kawasan larangan tersebut, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada sempadanya, dan sempadan Allah ialah perkara-perkara yang haram. ( Riwayat Al-Bukhari ).

Kedua: Asas Pertanggungjawaban

Asas ini bermaksud dalam sesebuah organisasi terdiri dari individu yang mempunyai peranan masing-masing. Maka setiap individu bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab masing-masing bagi membantu mencapai sesuatu matlamat.

Sabda Rasullullah s.a.w : setiap kamu adalah pengembala dan kamu semua bertanggungjawab terhadap apa yang dijaga.

Ketiga: Mutu Kerja/ Kualiti Kerja

Menjalankan tugas menrupakan tanggungjawab setiap pekerja yang wajib dilakukan. Namun begitu islam menekankan kepada kualiti kerja tersebut. Islam tidak membenarkan umat sekadar bekerja tanpa mengambil kira kualiti yang dapat dihasilkan.

Sabda Rasulullah s.a.w : Sesungguhnya Allah s.wt menyukai apabila seseorang iu melakukan dengan itqan ( berkualilti ).

Keempat : Pengurusan Masa

Masa memainkan peranan yang sangat penting dalam mengejar kemajuan. Pengurusan masa juga memperlihatkan keupayaan sesebuah syarikat beroperasi sama ada cekap atau sebaliknya. Oleh yang demikian islam amat menitik beratkan tentang pengurusan masa.

Sabda Rasulullah s.a.w ; Hendaklah engkau berada di dunia seolah-olah engkau berdagang. Ibn Umar kemudianya berpesan: jika engkau berada di waktu petang, janganlah menunggu pagi, dan apabila menunggu pagi janganlah menunggu petang. Gunalah masa sihat engkau bagi masa sakit engkau dan dari masa hidup engkau pada masa sakit engkau.

Kelima: Kewajipan Beretika : Berakhlak Baik Dan Tingalkan Akhlak Buruk.

Sabda Rasullullah s.a.w : Bertaqwalah kepada Allah s.w.t di mana engkau berada, Apabila engkau melakukan kejahatan bersegeralah bertaubat dan melakukan kebaikan,nescaya kebaikan menghapuskan kejahatan. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan Akhlak yang baik. ( Riwayat Tarmizi ).

Keenam: Asas Pemberian Upah Dari Aspek Masa.

Sabda Rasullulah s.a.w: Berilah upah kepada pekerja sebelum kering peluhnya.

Hadis Ibnu Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah memberi pekerjaan kepada penduduk Khaibar dengan upah separuh daripada hasil yang dikerjakan seperti buah-buahan atau tanamanAmalan Para Sahabat

Amalan Para Sahabat adalah sumber rujukan ilmu pengurusan selepas Al-Quran Dan As-Sunnah. Amalan para sahabat merujuk kepada tindakan yang mereka lakukan ketika mereka mentadbir negara selepas kewafatan baginda rasulullah s.a.w.

Segala keputusan yang dilakukan oleh para sahabat selepas kewafatan baginda rasulullah s.a.w dikenali sebagai ijtihat. Ijtihat ialah mengerah tenaga untuk mendapatkan hukum syarak terhadap sesuatu masalah yang timbul. Ijtihad ini harus didasarkan kepada empat sumber utama iaitu al-Quran, Hadis Nabi, Ijmak Ulama dan Qias. Dalam kontek pengurusan Islam pula bermaksud amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat terutamanya khulafa al-Rashidin dalam era pemerintahan mereka iaitu :

Di antara amalan para sahabat yang boleh menjadi rujukan bagi ilu pengurusan Islam adalah seperti mewujudkan sistem pemerintahan berpusat, mengasaskan sistem kehakiman dan sebagainya. Semua perubahan yang dibawa oleh para sahabat dalam bidang pengurusan adalah berkonsepkan islah iaitu menjaga kemaslahatan ummah dan mengawasi kandungan syariat islam agar tidak diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu.

Penulisan Para Ulama’/ Sarjana Islam.

Walaupun sarjana barat begitu gigih mengakaji hal pengurusan dan mengeluarkan teori sejak berabad lamanya, sebenarnya sarjana Islam lebih awal mengkaji. Aidit Ghazali telah menyenaraikn nama ulama’ Islam tersebuut dan bidang kajian mereka :

Nama Sarjana
Bidang kajian
Ibnu Hazam ( 384H-456H )( 994-1064 )
Keperluan asas, kemiskinan, zakat, cukai dan teori pemilikan tanah.
Nizam al-Muluk al-Tusi ( 408-485H ) ( 1017-1093 )
Kebajikan, pentadbiran Negara, pengurusan Negara, tanggungjawab pemerintah dan rakyat, productivity, kualiti, keperluan asas dan perancangan awam.

Al-Ghazali ( 450-505H )( 1058-1111 )
Kebajikan, keadilan kerajaan, kemakmuran ekonomi, pembahagian buruh, pengkhususan pekerjaan, zakat, sumber pendapatan, perdagangan, akauntabilii pengurusan kekayaan, pemilikan, kemiskinan dan etika dalam ekonomi.

Terdapat banyak lagi sarjana-sarjana lain yang menyumbang kepada bidang kajian pengurusan seperti : Al-Turtusi ( 450H ), Al-Shirazi ( 589H ), Fakhruddin al-Razi ( 543H ) dan lain-lain.Penulisan Sarjana Islam dan Barat Masa Kini.


Dalam abad ke 20 ini ramai sarjana Islam yang aktif dalam penyelidikan berkaitan dengan pengusan islam. Di antara mereka ialah Mu’in al-in, Zahid Ali, Jurji Zaydan, S.Khulda Bukash, Husaini, S.M Imanuddin , Ali Nadwi, Syed Othman alhabshi.

Sarjana Barat juga turut menjalankan kajian berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan Islam. Di antara mereka ialah Mez, Kremer, Levy, Levi Provencal, Vatikiotis, Gaston wiet, Sclot dan Montgomery Watt.

Mengapakah Sarjana Barat berminat untuk mengkaji pentadbiran dan pengurusan Islam?

Jawapan yang diberikan oleh Napoleon Bonaparte yang dikenali sebagai “ The Great Conqueror” : Kalau diizinkan untuk mentadbir dunia, saya akan kumpulkan semua cerdik pandai mentadbir dengan melaksanakan prinsip-prinsip Islam ( al-quran ) yang penuh kesejahteraan, dan ini akan membawa kesejahteraan ummah.
Pengurusan dan pentadbiran dalam Islam
PENDAHULUAN

Islam merupakan ad-diin yang tidak hanya diaplikasikan di dalam ibadah semata-mata. Malahan islam adalah satu cara hidup yang syumul yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia sama ada ekonomi, sosial dan sebagainya. Kemantapan umat islam suatu masa dahulu adalah disebabkan oleh kecekapan pengurusan dan pentadbiran yang dipimpin oleh Rasulullah s.a.w dan dibantu oleh para sahabat. Justeru itu kertas kerja ini dibentangkan bertujuan untuk mendedahkan kepada pelajar tentang kemantapan sistem islam yang terdahulu merupakan faktor kegemilangan umat islam yang terdahulu serta mendedahkan kepada pelajar tentang penyelewengan fakta yang mengatakan bahawa sistem pengurusan adalah berkiblatkan kepada barat semata-mata.

PENGERTIAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ISLAM

Pengurusan Dan Pentadbiran Menurut Al-Quran

Terdapat beberapa ayat al-quran telah menyebut dengan jelas perkara yang berkaitan dengan pentadbiran atau pengurusan. In menunjukkan bahasa urusan yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran adalah perkara yang penting dan perlu diperbincangkan.
Di dalam bahasa arab perkataan tadabbara bermaksud tadbir dan urus. Hal ini telah disebut oleh Allah s.w.t di dalam beberapa firman Allah s.w.t seperti berikut :

Surah al-Sajadah: 5
Allah mentadbirkan makhluk-makhlukNya; (bagi melaksanakan tadbirNya itu Ia menurunkan segala sebab dan peraturan) dari langit ke bumi; kemudian diangkat naik kepada pengetahuanNya (segala yang berlaku dari perlaksanaan tadbirNya itu untuk dihakimiNya) pada suatu masa yang (dirasai oleh orang-orang yang bersalah) banyak bilangan tahunnya menurut hitungan masa kamu yang biasa.

Surah al-Ra’ad:2
Allah jualah yang menjadikan langit terangkat tinggi dengan tiada bertiang sebagaimana yang kamu melihatnya, kemudian Dia bersemayam di atas Arasy dan Dia memudahkan matahari dan bulan (untuk faedah makhluk-makhlukNya); tiap-tiap satu dari keduanya beredar untuk suatu masa yang telah ditetapkan. Allah jualah yang mentadbirkan segala urusan; Dia menerangkan tanda-tanda kekuasaanNya satu-persatu, supaya kamu yakin kepada pertemuan Tuhan kamu (untuk menerima balasan).

Surah Yunus : 3
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menjadikan langit dan bumi dalam enam masa kemudian Dia bersemayam di atas Arasy mentadbirkan segala urusan. Tidak ada sesiapa pun yang dapat memberi syafaat melainkan sesudah diizinkanNya. (Yang bersifat demikian) itulah Allah, Tuhan (yang memelihara dan mentadbirkan keadaan) kamu; maka tunduklah dan taatlah kamu kepada perintahNya; patutkah kamu setelah mengetahui kenyataan yang tersebut tidak mahu mengingatiNya?

Surah Yunus : 31
Bertanyalah kepada mereka (yang musyrik itu): Siapakah Yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan makhluk yang hidup dari benda yang mati dan mengeluarkan benda yang mati dari makhluk yang hidup? Dan siapakah pula yang mentadbirkan urusan sekalian alam? (Dengan pertanyaan-pertanyaan itu) maka mereka (yang musyrik) tetap akan menjawab (mengakui) dengan berkata: Allah jualah yang menguasai segala-galanya! Oleh itu, katakanlah: (Jika kamu mengakui yang demikian), maka mengapa kamu tidak mahu bertakwa?

Ke empat-empat ayat di atas, mejelaskan tentang kecekapan pentadbiran yang dilaksanakan oleh Allah s.w.t agar menjadi panduan kepada manusia untuk mentadbir dan menguruskan kehidupan mereka seharian. Berdasarkan ayat-ayat tersebut sarjana-sarjana Islam telah meletakan pengurusan dan pentadbiran sebagai perkara yang penting untuk mencapai kejayaan dalam sesebuah organisasi.

Pengertian Pentadbiran Dan Penguruan Islam Mengikut Pandagan Sarjana Islam Dan Barat

Sistem pengurusan secara umumnya adalah kebolehan mengunakan segala sumber alam sama ada berbentuk kebendaan atau kemanusiaan yang dikurniakan oleh Allah s.w.t. Malahan ada juga yang berpendapat pengurusan merupakan bentuk kesenian yang berasaskan kemahiran dan bakan seseorang. Selain daripada itu ada juga yang berpendapat bahawa pengurusan adalah suatu kajian ilmiah dan juga kesenian yang bergantung kepada kebolehan seseorang yang akan menjadi pengurus.

Hasil daripada pengertian umum tersebut, ramai sarjan-sarjana sama ada Islam atau barat yang memberi pengertian baru bersesuaian mengikut peredaran zaman. Selain daripada itu, ada jupa pandangan yang membezakan di antara pentadbiran dan pengurusan. Berikut adalah pandagan sarjana Islam dan barat berkaitan pengurusan dan pentadbiran.

Pengurusan

‘ Pengurusan sebagai satu kajian ilmiah terhadap bakat dan kebolehan serta kemahiran seseorang untuk menjadi pengurus’ ( Ibrahim Abu Sin )

‘ Pengurusan sebagai melayan kehendak awam atau rakyat’ “ saya telah melantik gebenor bagimu, juga para pegawai bukan untuk memikul tubuh atau mengambil hartamu tetapi mendidik dan melayanmu” ( Umar Bin Al khatab ).

‘ Pegurusan sebagai kebolehan menggunakan segala sumber alam dan manusia kurniaan allah untuk kebajikan manusia dan sistem perlaksanaan serta penyelarasan dasar pemerintah oleh kementerian, jabatan, institusi, dan badan yang ditubuhkan’ ( Dr Mohamad Yusof Noor )

‘ Pengurusan merupakan proses mendapat dan mencantum sumber kewangan,modal,tenaga manusia dan sebagainya untuk mencapai matlamat organisasi sama ada dalam bentuk barangan atau perkhidmatan’ ( Prof Syed Othman Al Habshi ).

Pentadbiran

‘ Perkataan pentadbiran atau administration dalam bahasa inggeris dari segi bahasa diambil dari perkataan latin iaitu administrare yang membawa maksud pengurus’ ( Muhammad A. Al Buraey )

‘Proses perlaksanaan untuk mencapai sesuatu maklumat atau projek’
( Muhammad Abu Rauf ).

Maka pengurusan atau pentadbiran islam masa kini dapatlah ditakrifkan sebagai : “ suatu proses penglibatan dan pengalokasi sumber ( tenaga manusia benda dan perkara yang berkaitan )supaya saling bekerjasama dan berfungsi dalam sesebuah organisasi ke arah mencapai sesuatu objektif dan tujuan sama ada yang bermotifkan keuntungan atau tidak ia hendaklah selari dengan ketentuan-ketentuan syariat”.

Pengurusan

‘ Pengurusan sebagai menyelaras tenaga kerja untuk mencapai matlamat negara’ ( L.D Whaite )

‘ Pengurusan sebagai melaksanakan perintah dan menyelaraskan kegiatan bersama kelompok’ ( Taji ).

Pentadbiran

‘ Pentadbiran sebagai pentadbiran negara secara sistematik untuk tujuan kebajikan dan memenuhi kehendak sosial’ ( F.D Federicson ).

‘ Melaksanakan tugas pemerintah, menyelaras tenaga kerja dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas serta tanggungjawab’
( Dimoc ).

‘ mengurus dan mengawas manusia untuk menyelesaikan masalah atau pekerjaan’ ( Gladden ).

Kesimpulan dari pendapat sarjana tentang pengurusan dan perancangan boleh di kategorikan kepada 3 kesimpulan iaitu :

Sebagai kemahiran dalam perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai sesuatu matlamat.

Sebagai perlaksanaan dasar pemerintahan untuk kebajikan awam atau rakyat.

Sebagai penyelarasan antara agensi kerajaan untuk melaksanakan dasar yang telah diputuskan untuk mencapai matlamat negara iaitu kebajikan dan keperluan awam.